Określenie wartości rynkowej pojazdu.

Wycena wartości rynkowych

W przypadku sporządzania wyceny wartości rynkowej pojazdu – podobnie jak w przypadku sporządzania kalkulacji napraw, nader często zdarza się iż uwzględniają one rachunek ekonomiczny ubezpieczyciela. Wieloletnia praktyka wskazuje, iż szczególnie w przypadku szkód, których wartość oscyluje na granicy opłacalności naprawy lub ją przekracza, wyceny wartości rynkowych sporządzane są tendencyjnie, tak aby rozliczyć szkodę korzystnie finansowo dla ubezpieczyciela, ale niekoniecznie korzystnie dla poszkodowanego. Wykonujemy wyceny wartości rynkowych pojazdów również dla innych instytucji.

Wyceny wartości rynkowej sporządzamy dla pojazdów:

  • osobowych,
  • dostawczych,
  • ciężarowych,
  • jednośladowych,
  • zabytkowych.

Określenie wartości rynkowej pojazdu wykonywane są na podstawie notowań rynkowych pojazdów Info-Ekspert, lub innymi metodami, w przypadku gdy, określenie wartości z wykorzystaniem programu Info-Ekspert nie jest możliwe.

Określenie rynkowej utraty wartości pojazdu.

Odszkodowanie w związku ze zgłoszoną szkodą z odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego to nie tylko straty realnie poniesione tzn. rzeczywiste koszty naprawy. W określonych i opisanych poniżej kryteriach rynkowa wartość pojazdu po szkodzie komunikacyjnej, którego naprawa została zrealizowania choćby w autoryzowanym zakładzie naprawczym jest niższa, niż przed zdarzeniem. Tym samym w ramach zgłoszonej szkody z odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, poszkodowanemu przysługuje zwrot odszkodowania z tytułu rynkowej utraty wartości swojego pojazdu. Podstawowe informacje i kryteria, jakie muszą być spełnione, aby ubiegać się o rynkową utratę wartości dla pojazdu osobowego:

  • o rynkową utratę wartości pojazdu może się ubiegać posiadacz już naprawionego pojazdu, w którym uszkodzeniu uległy co najmniej metalowe elementy lakierowane, przy czym naprawa pojazdu musiała być ekonomicznie uzasadniona,
  • rynkową utratę wartości pojazdu wylicza się z reguły dla pierwszego uszkodzenia pojazdu, będącego w co najmniej dobrym stanie technicznym, którego okres eksploatacji nie przekracza sześciu lat,
  • naprawa pojazdu winna zostać przeprowadzona prawidłowo, tzn. zgodnie z technologią producenta, z uwzględnieniem części oryginalnych.

Określenie rynkowej utraty wartości pojazdu wykonywane jest za pomocą programu Info-Ekspert, lub innymi metodami, w przypadku gdy, określenie rynkowej utraty wartości z wykorzystaniem programu Info-Ekspert nie jest możliwe.